Samlede salgsbetingelser

Standard salgsbetingelser for nettbutikken Beyti.no ved salg av produkter.

Generelt

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av produkter fra www.beyti.no. Salgsbetingelsene utgjør sammen med bestillingen innlagt i Nettbutikken på www.beyti.no, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Betingelsene nummereres fortløpende ved endringer. Vi vil oppbevare informasjon om hvilken versjon av salgsbetingelsene som gjelder for deres bestilling. Næringskjøp er blant annet regulert i markedsføringsloven, personopplysnings-loven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.

1. Parter

Selger er: Bayti AS, Forretningsadresse: Grønlandsleiret 18A, 0190 Oslo, registrert i Brønnøysund-registeret (www.brreg.no) med org.nr.: 920 951 112, telefon: 45 01 55 03, e-post post@beyti.no og blir i det følgende benevnt ”vi”, ”oss” eller ”selger”. Kjøper er: den som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt: ”dere”, ”deres” eller kjøper.

2. Gjennomføring av kjøp i nettbutikken

For at dere skal føle dere trygge på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi samlet informasjon om kjøpsprosessen og lignende på kjøpshjelpsiden.

3. Bestillings- og avtaleprosess

Deres bestilling er bindende når bestillingen er registrert hos oss. Vi er samtidig bundet av deres bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Når vi mottar deres bestilling, bekreftes ordren automatisk. Ordrebekreftelse og kvittering for eventuell kortbetaling vises på skjerm samt sendes til registrert e-postadresse. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når den er mottatt, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

3.1. Merking av faktura

Dersom bestiller vil ha tilleggsinformasjon påført faktura fra Beyti.no må dette oppgis ved bestilling.

4. Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil dere få melding om dette.

5. Priser

Beyti.no har faste priser på de varer og tjenester som tilbys. Alle priser er oppgitt inklusive merverdiavgift.

6. Betaling for bedrifter

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom kredittkort eller faktura. Ved bruk av kredittkort vil kjøpesummen bli belastet kortet ved bestilling. Ved levering per post belastes ekspedisjonsomkostninger i samsvar med gjeldende satser. Spesielle satser gjelder for leveranser til utlandet. Faktura utstedes ved forsendelse og forfaller til betaling 15 dager fra fakturadato. Dersom faktura ikke betales i rett tid, kreves morarente i henhold til Lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 1976-12-17, og dersom purring må foretas påløper det gebyr. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Ved forsinket betaling påløper renter i samsvar med lov om morarenter. Dersom purring må foretas påløper det gebyr.

Beyti.No benytter betalingsløsningen til Klarna. Det betyr at du kan gjøre opp ditt kjøp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller bruke muligheten for betaling på faktura gjenom Klarna. Valgte du betaling med kort reserverer vi beløpet på kortet ditt, og vil først belaste deg når varen sendes fra oss. Skulle vi være utsolgt annullerer vi reservasjonen samtidig som vi sender deg en utsolgtmelding evt prøver å finne en tilsvarende vare til samme pris.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

7. Forbrukerkjøp

7.1 Betaling for privatpersoner
Leveranser til privatpersoner forutsettes betalt med kredittkort, eller pr. faktura. Varer kan i spesielle tilfeller sendes per postoppkrav. Det må i så fall avtales med en av våre selgere. Privatpersoner har angrerett etter angrerettloven. Angrerettskjema kan lastes ned nederst på siden, og vedlegges også forsendelser til privatpersoner.

Beyti.No benytter betalingsløsningen til Klarna. Det betyr at du kan gjøre opp ditt kjøp gjennom bank- eller kredittkort (Visa og Mastercard) eller bruke muligheten for betaling på faktura gjenom Klarna. Valgte du betaling med kort reserverer vi beløpet på kortet ditt, og vil først belaste deg når varen sendes fra oss. Skulle vi være utsolgt annullerer vi reservasjonen samtidig som vi sender deg en utsolgtmelding evt prøver å finne en tilsvarende vare til samme pris.

Klarna kan kontaktes på telefon 21 01 89 91 eller på www.klarna.no

 
7.2 Angrerett
Er du forbruker har du spesielle rettigheter, du har 14 dagers angrerett ved kjøp av standardprodukter i henhold til norsk lov.

Men den kan begrenses om varen er laget spesielt for deg, på bestilling, da må du dekke kostnader til faktisk utført arbeid og medgåtte materialer, fordi produksjonen er igangsatt før angreretten går ut.

8. Levering og forsinkelse

Levering av produktene skjer på den måte, som er angitt på ordrebekreftelsen.
Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi dere informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan dere etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.
 

9. Undersøkelse av produktene

Etter at produktene er mottatt, bør dere, så snart dere har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

10. Ansvar for feil i standarder

Beyti.no er ikke ansvarlig for feil og kostnader som måtte oppstå som følge av bruken av produktene.

11. Rettigheter ved feil og mangler (Reklamasjon)

Reklamasjon må skje innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget. Dersom produktene har feil eller mangler kan dere etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Feilen må foreligge når dere får produktet i besittelse. Melding om feil og mangler ved produktet kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi vil skriftlig bekrefte mottak av alle reklamasjoner, herunder mottak av varer som sendes tilbake til oss for inspeksjon eller feilretting.

12. Vareretur

Vareretur som skyldes brekkasje, manko, eller feillevering, må rapporteres til Beyti.no senest 8 virkedager etter mottagelse. All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Beyti.no. (e-post: post@beyti.no ) og forsendelsesmåte avtales. Kun feil forårsaket av Beyti.no (feil varer, feilleveringer eller reklamasjon på kvalitet) gir grunnlag for retur. Dersom feilen er forårsaket av kunde selv, vil kunden bli belastet for fraktkostnaden samt 20 % av leveransens verdi.

13. Personopplysninger

Vi behandler i utgangspunktet bare kundeopplysninger som oppgis til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor kunden. I noen tilfeller behandler vi firmaopplysninger som også inneholder personopplysninger til andre formål. Dette kan for eksempel være å sende informasjon om tilbud/informasjon som er relevante for dine kjøp. etc. per e-post eller som informasjon per post. Vi vil aldri videreformidle dine personopplysninger til andre aktører. Personer som har personopplysninger behandlet av oss vil til enhver tid kunne få innsyn, mulighet for å få rette feil opplysninger, få dem sperret eller slettet. Kontakt skjer via e-post til post@beyti.no  

14. Salgspant

Selger betinger seg salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet.

15. Tvister

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Løses ikke saken i minnelighet avtales Oslo Tingrett som verneting.    

 Angrerettsskjema